АРХИВА ПРЕДХОДНИХ ИЗДАЊА

АРХИВА ПРЕДХОДНИХ ИЗДАЊА

 

Преглед садржаја свих издања часописа ”Рачуноводство у пракси”

 

Како бисте могли да сазнате које смо важне теме обрадили, и то прецизно у ком издању часописа ”Рачуноводство у пракси”, за Вас смо припремили садржај свих издања према месецима и годинама издавања. Прегледајте садржај и пронађите тему, област или недоумицу коју сте имали о рачуноводству и претплатите се већ данас. Као посебно корисну информацију, истичемо и чињеницу да претплатом на годишње издање часописа у било ком тренутку године, остварујете претплату на сва издања која излазе у датом периоду. У сваком тренутку нас можете контактирати и проверити додатне информације о нашим издањима.

 

 

 

 

 

Садржај броја 12 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 12 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Накнада зараде за време привремене спречености за рад (боловање)

1. Увод

2. Обрачун накнаде боловања на терет послодавца

3. Обрачун накнаде боловања на терет Фонда

4. Боловање по основу одржавања трудноће 

 

Друга примања запослених која немају карактер зараде  

1. Примања која се не сматрају зарадом и законски оквир

2. Накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице

3. Накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Поклони деци запослених поводом новогодишњих и божићних празника

5. Исплата јубиларних награда запосленима

6. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

7. Исплата стипендија и кредита ученицима и студентима

8. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

9. Уплата премије и доприноса по основу добровољног пензијског осигурања и добровољног здравственог осигурања

 

Упућивање запослених на привремени рад у иностранство

1. Прописи и процедуре за упућивање запослених на привремени рад у иностранство

2. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених упућених на привремени рад у иностранство

 

Нови порески прописи 

1. Измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица

2. Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана

3. Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

2. Зараде у Републици Србији у 2012-2018. години

 

  

 

Садржај броја 11 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 11 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Редован годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2018. године 

1. Припреме за вршење пописа

2. Неуплаћени уписани капитал и нематеријална имовина

3. Попис некретнина, постројења и опреме

4. Попис залиха материјала, робе, готових призвода и резервних делова

5. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

6. Попис готовине и готовинских еквивалената

7. Усвајање извештаја о попису 

 

Порески третман утврђених разлика по попису и књижење резултата пописа  

1. Порески третман утврђених мањкова и вишкова према Закону о ПДВ

2. Порески третман утврђених мањкова и вишкова према Закону о акцизама

3. Књижење резултата пописа

 

Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза правних лица и предузетника

1. Увод

2. Обвезници обавезног усаглашавања

3. Облик усаглашавања

4. Застарелост потраживања и обавеза

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

2. Зараде у Републици Србији у 2012-2018. години

 

 

 

 

Садржај броја 10 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 10 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун зарада запослених, оснивача друштава и предузетника 

1. Заснивање радног односа

2. Појам и елементи зараде

3. Порези и социјални доприноси

4. Радни однос пензионера

5. Оснивач у радном односу

6. Предузетник који се определио за личну зараду

7. Олакшице приликом запошљавања нових радника у складу са изменама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

8. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начин доказивања извршења те обавезе

 

Накнаде зарада на терет послодавца 

1. Утврђивање основице за обрачун накнаде

2. Облици накнада

 

Измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

2. Зараде у Републици Србији у 2012-2018. години

 

Садржај броја 9 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 9 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”: 

Почетак примене новог Закона о финасијској подршци породици са децом 

1. Новине које доноси Закон

2. Накнада зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

3. Остале накнаде по основу рођења, неге детета и посебне неге детета

4. Остваривање права на родитељски додатак

5. Остваривање права на дечији додатак 

6. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања

7. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом

8. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи

 

Анагажовање лица ван радног односа 

1. Привремени и повремени послови

2. Уговор о делу

3. Закључивање уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

4. Допунски рад

  

Књижење и евиденција робе

1. Увод

2. Процена вредности залиха робе

3. Рачуни на којима се прате кретање и залиха робе

4. Евиденција робе

5. Повраћај робе који врши купац

 

Статистички подаци

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Садржај броја 7-8 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 7 и 8 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Почетак примене измењеног Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

1. Измене прописа

2. Облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ

3. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза (Део 1. Обрасца ПОПДВ)

4. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза (Део 2. Обрасца ПОПДВ)

5. Опорези промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ (Део 3. Обрасца ПОПДВ)

6. Обрачунати ПДВ за промет другог лица (Део 3а. Обрасца ПОПДВ)

7. Посебни поступци опорезивања (Део 4. Обрасца ПОПДВ)

8. Укупан промет добара и услуга и укупно обрачунати ПДВ (Део 5. Обрасца ПОПДВ)

9. Увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима (Део 6. Обрасца ПОПДВ)

10. Набавка добара и услуга од пољопривредника (Део 7. Обрасца ПОПДВ)

11. Набавка добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника (Део 8. Обрасца ПОПДВ)

12. Укупна вредност набаљених добара и услуга укључујући увоз добара стављених у слободан промет (Део 9. Обрасца ПОПДВ)

13. ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез (Део 9а. Обрасца ПОПДВ)

14. Пореска обавеза (Део 10. Обрасца ПОПДВ)

15. Веза између Обрасца ПОПДВ и пореске пријаве (Образац ПППДВ)

 

 Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

1. Порез на додату вредност

2. Избегавање двоструког опорезивања

3. Акцизе

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

2. Зараде у Републици Србији у 2012-2018. години

 

Садржај броја 6 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 6 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Састављање и подношење годишњег обрачуна акцизе за 2017. годину

1. Последња година у којој се саставља годишњи обрачун акцизе

2. Поступак састављања годишњег обрачуна акцизе

3. Стопе и износи акцизе у току 2017. године

 

Обрачун акцизе на кафу

1. Предмет опорезизивања акцизом

2. Настанак обавезе обрачуна акцизе

3. Поступак обрачуна акцизе на кафу

4. Плаћање акцизе и подношење пореске пријаве

5. Обавеза пријављивања места обављања делатности и уписа у Регистар произвођача алкохолних пића и кафе

6. Обележавање кафе контролним акцизним маркицама

 

Обавеза ревизије и закључивања уговора о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину

1. Обвезници ревизије

2. Рок за закључење уговора о ревизији и обавезни елементи уговора

3. Обавезе обвезника ревизије

4. Обавезе ревизора

5. Специфичности које се јављају код ревизије јавног друштва

6. Списак друштава за ревизију

 

Накнада трошкова запосленима и другим лицима

1. Измена законских прописа

2. Накнада трошкова запосленима за долазак и одлазак са посла

3. Накнада трошкова за службени пут у земљи

4. Накнада трошкова за службени пут у иностранству

5. Отпремнине

6. Новчана накнада незапосленим лицима по основу технолошког вишка

 

Преглед нових прописа

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

2. Зараде у Републици Србији у 2012-2018. години

 

 

Садржај броја 5 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 5 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Нови прописи

1. Донети законски и подзаконски прописи

2. Измене Закона о порезу на додату вредност

3. Закон о допунама Закона о рачуноводству

4. Закон о допунама Закона о ревизији

5. Закон о изменама и допунама Закона о факторингу

6. Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу

7. Закон о изменама и допунама Закона о акцизама

8. Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању

 

 Измене допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

1. Значај Закона о пореском поступку и пореској администрацији

2. Најважније измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

 

Расподела добити и покриће губитка правних лица у 2018. години

1. Законски основ расподеле добити

2. Расподела добити и покриће губитка

3. Порески аспект расподеле добити

4. Примери одука о расподели добити и покрићу губитка

5. Примери за књижење

 

Коносолидовани финансијски извештаји за 2017. годину

1. Законски основ и процедуре предаје АПР

2. Критеријуми консолидовања из МСФИ 10

3. Циљеви и стварање предуслова за израду консолидованих финансијских извештаја

4. Процедуре консолидовања

5. Пример

 

Статистички подаци

 

Садржај броја 4 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 4 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун пореза на добит правних лица за 2017. годину

1. Измене Закона о порезу на добит и њихов утицај на утврђивање пореза на добит за 2017. годину

2. Утврђивање коначне пореске обавезе за 2017. годину

3. Садржај и попуњавање пореске пријаве ПДП

4. Помоћни обрасци (прилог за ПДП)

5. Утврђивање опорезиве добити и састављање обрасца ПБ-1

6. Капитални добици и губици

7. Опорезивање добити остварене преко сталне пословне јединице у иностранству

8. Пример попуњавања обрасца ПБ 1

 

Порез на добит других правних лица (недобитне организације)

1. Уводне напомене

2. Утврђивање прихода који су предмет опорезивања

3. Састављање образаца ПДП

4. Састављање пореског биланса - Образац ПБН-1

5. Пореско ослобођење

 

Састављање и подношење пореске пријаве код обвезника у поступку ликвидације

1. Покретање поступка ликвидације

2. Почетни, годишњи и завршни ликвидациони извештај

3. Обустављање поступка ликвидације

4. Ванредни финансијски извештај

5. Састављање и подношење пореске пријаве ПДП и пореског биланса ПБ1 код обвезника у поступку ликвидације

6. Опорезивање ликвидационог остатка

7. Окончање ликвидације и брисање друштва из регистра

 

Статистички подаци

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Садржај броја 3 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 3 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Утврђивање пореза на имовину и састављање пореских пријава за 2018. годину

1. Законски оквир за утврђивање пореза на имовину

2. Предмет опорезивања

3. Порески обвезник

4. Пореска основица

5. Настанак пореске обавезе

6. Пореске стопе

7. Пореска ослобођења

8. Утврђивање и наплата пореза на имовину

9. Подношење пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину

 

Облици радног ангажовања чланова привредног друштва и подношења електронских пореских пријава

1. Увод

2. Оснивачи, односно чланови привредних друштава и законски заступници

 

Измене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и обавеза регистрације издатих фактура јавном сектору

1. Законски и подзаконски прописи

2. Корисничко упутство за рад у Централном регистру фактура

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 2 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 2 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Састављање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја за 2017. годину

1. Законски и други прописи

2. Обрасци финансијских извештаја за 2017. годину

3. Рокови достављања финансијских извештаја

4. Евиденција обвезника

5. Начин предаје финансијских извештаја

 

Процењивање билансних позиција

1. Законска основа за процену билансних позиција

2. Неуплаћени уписани капитал

3. Нематеријална имовина

4. Некретнине, постројења и опрема

5. Биолошка средства

6. Процењивање дугорочних финансијских пласмана

7. Процењивање дугорочних потраживања

8. Процена вредности залиха материјала, резервних делова, недовршене производње,  готових производа и робе

9. Процена сталних средстава намењених продаји

10. Плаћени аванси за робу и услуге

11. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

12. Порез на додату вредност

13. Активна временска разграничења

14. Процењивање позиција капитала

15. Дугорочна резервисања и потенцијалне обавезе

16. Одложена пореска средства и обавезе

17. Обавезе

 

Статистички подаци

 

 

 

Садржај броја 1 2018

 

Прочитајте садржај издања бр. 1 2018. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун амортизације сталних средстава са становишта рачуноводствених и пореских прописа

1. Увод

2. Обрачун амортизације по рачуноводственим прописима

3. Обрачун амортизације за пореске сврхе

4. Обавеза обелодањивања података о амортизацији

 

Обрачун производње и књижење промене вредности залиха у финансијском књиговодству

1. Основне карактеристике обрачуна производње

2. Законски прописи и друга регулатива

3. Процењивање залиха недовршене производње и готових производа

4. Књиговодствено обухватање залиха материјала, недовршене производње и готових производа у финансијском књиговодству и погонском обрачуну

5. Обавезна обелодањивања

6. Обрачун и књижење

 

Упућивање запослених на привремени рад у иностранству

1. Прописи и процедуре за упућивање запослених на привремени рад у иностранству

2. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених упућених на привремени рад у иностранство

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:

Шаљем поруку...

Дошло је до грешке!

a

Порука примљена.

Copyright  ©  2018  www.racunovodstveni.rs  -  сва права задржана