АРХИВА ПРЕДХОДНИХ ИЗДАЊА

АРХИВА ПРЕДХОДНИХ ИЗДАЊА

Преглед садржаја издања из 2017. године, часописа ”Рачуноводство у пракси”


У наставку можете прегледати садржај свих 12 издања часописа ”Рачуноводство у пракси” која су објављена током 2017. године. Пронађите садржај који Вас занима, и већ данас се претплатите на наша издања по погодним условима.


Садржај броја 12 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 12 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Нови прописи

1. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

2. Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

3. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

4. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

5. Закон о изменама и допунама Закона о раду

 

Друга примања запослених која немају карактер зараде

1. Увод

2. Отпремнине

3. Новчана накнада незапосленим лицима по основу технолошког вишка

4. Накнада трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице

5. Накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

6. Поклони деци запослених поводом новогодишњих и божићних празника

7. Исплата јубиларних награда запосленима

8. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

9. Исплата стипендија и кредита ученицима и студентима

10. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

11. Уплата премије и доприноса по основу добровољног пензијског осигурања и добровољног здравственог осигурања

 

 Накнада зараде за време привремене спречености за рад (боловање)

1. Увод

2. Обрачун накнаде боловања на терет послодавца

3. Обрачун накнаде боловања на терет Фонда

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 11 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 11 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Редован годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2017. године

1. Припреме за вршење пописа

2. Неуплаћени уписани капитал и нематеријална имовина

3. Попис некретнина, постројења и опреме

4. Попис залиха материјала, робе, готових призвода, недовршене производње и резервних делова

5. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

6. Попис готовине и готовинских еквивалената

7. Усвајање извештаја о попису

8. Порески третман утврђених мањкова

9. Књижење резултата пописа

 

 Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза правних лица и предузетника

1. Увод

2. Обвезници обавезног усаглашавања

3. Облик усаглашавања

4.Застарелост потраживања и обавеза

 

 Статистички подаци

 

 

Садржај броја 10 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 10 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Нови правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

1. Основне напомене

2. Облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ и састављање Обрасца ПОПДВ

2.1 Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза (Део 1. Обрасца ПОПДВ)

2.2 Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза (Део 2. Обрасца ПОПДВ)

2.3 Опорези промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ (Део 3. Обрасца ПОПДВ)

2.4 Обрачунати ПДВ за промет другог лица (Део 3а. Обрасца ПОПДВ)

2.5 Посебни поступци опорезивања (Део 4. Обрасца ПОПДВ)

2.6 Укупан промет добара и услуга и укупно обрачунати ПДВ (Део 5. Обрасца ПОПДВ)

2.7 Увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима (Део 6. Обрасца ПОПДВ)

2.8 Набавка добара и услуга од пољопривредника (Део 7. Обрасца ПОПДВ)

2.9 Набавка добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника (Део 8. Обрасца ПОПДВ)

2.10 Укупна вредност набаљених добара и услуга укључујући увоз добара стављених у слободан промет (Део 9. Обрасца ПОПДВ)

2.11 ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез (Део 9а. Обрасца ПОПДВ)

2.12 Пореска обавеза (Део 10. Обрасца ПОПДВ)

3. Веза између Обрасца ПОПДВ и пореске пријаве (Образац ПППДВ)

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 9 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 9 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун зарада запослених, оснивача друштава и предузетника

1. Заснивање радног односа

2. Појам и елементи зараде

3. Порези и социјални доприноси

4. Радни однос пензионера

5. Оснивач у радном односу

6. Предузетник који се определио за личну зараду

7. Олакшице приликом запошљавања нових радника у 2017. години

8. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начин доказивања извршења те обавезе

 

Накнаде зарада на терет послодавца

1. Утврђивање основице за обрачун накнаде

2. Облици накнада

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 7-8 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 7-8 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Анагажовање лица ван радног односа

1. Привремени и повремени послови

2. Уговор о делу

3. Закључивање уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

4. Допунски рад

 

Књижење и евиденција робе

1. Увод

2. Процена вредности залиха робе

3. Рачуни на којима се прате кретање и залиха робе

4. Евиденција робе

5. Повраћај робе који врши купац

 

Подношење пореске пријаве за измену месечних аконтација пореза на добит у току године

1. Увод

2. Садржај и попуњавање пореске пријаве електронским путем

3. Утврђивање опорезиве добити и састављање Обрасца ПБ-1

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 6 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 6 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Накнада трошкова запосленима и другим лицима

1. Увод

2. Накнада трошкова запосленима за долазак и одлазак са посла

3. Накнада трошкова за службени пут у земљи

4. Накнада трошкова за службени пут у иностранство

5. Отпремнине

6. Новчана накнада незапослених лица по основу технолошког вишка

 

Обавезност ревизије и обавеза закључивања уговора о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

1. Средња и велика правна лица

2. Привредна друштва основана у 2017. години

3. Јавна друштва као обвезници ревизије

4. Правна лица, односно предузетници чији пословни приход у 2016. години прелази 4.400.000 ЕУР као обвезници ревизије

5. Ревизија конослидованих извештаја

6. Рок за закључење уговора о ревизији и обавезни елементи уговора

7. Друштва за ревизију

 

Донети закони до 2017. године

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 5 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 5 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун пореза на добит правних лица за 2016. годину

1. Увод

2. Садржај и попуњавање пореске пријаве ПДП електронским путем

3. Помоћни обрасци (прилог за ПДП)

4. Утврђивање опорезиве добити и састављање обрасца ПБ-1

5. Капитални добици и губици

 

Порез на добит других правних лица (недобитне организације)

1. Уводне напомене

2. Утврђивање прихода који су предмет опорезивања

3. Састављање образаца ПДП

4. Састављање пореског биланса - Образац ПБН-1

5. Пореско ослобођење

 

Састављање и подношење пореске пријаве код обвезника у поступку ликвидације

1. Покретање поступка ликвидације

2. Почетни, годишњи и завршни ликвидациони извештај

3. Обустављање поступка ликвидације

4. Ванредни финансијски извештај

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 4 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 4 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Расподела добити и покриће губитка правних лица у 2017. години

1. Увод

2. Расподела добити и покриће губитка

3. Порески аспект расподеле добити

4. Примери одука о расподели добити и покрићу губитка

5. Примери за књижење

 

Коносолидовани финансијски извештаји за 2016. годину

1. Увод

2. Критеријуми консолидовања из МСФИ 10

3. Циљеви и стварање предуслова за израду консолидованих финансијских извештаја

4. Процедуре консолидовања

5. Пример

 

Састављање пореске пријаве годишњег пореза на доходак грађана за 2016. годину

1. Увод

2. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана

3. Приходи који улазе у доходак за опорезивање

4. Пореска основица

5. Пореске стопе

6. Пример

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 3 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 3 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Утврђивање пореза на имовину и састављање пореских пријава за 2017. годину

1. Уводна разматрања

2. Предмет опорезивања

3. Порески обвезник

4. Пореска основица

5. Настанак пореске обавезе

6. Пореске стопе

7. Пореска ослобођења

8. Утврђивање и наплата пореза на имовину

9. Подношење пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину

 

Облици радног ангажовања чланова привредног друштва и подношења електронских пореских пријава

1. Увод

2. Оснивачи, односно чланови привредних друштава и законски заступници

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 2 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 2 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Састављање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја 2016. годину

1. Увод

2. Рокови достављања финансијских извештаја

3. Начин предаје финансијских извештаја

 

Процењивање билансних позиција

1. Увод

2. Неуплаћени уписани капитал

3. Нематеријална имовина

4. Некретнине, постројења и опрема

5. Биолошка средства

6. Процењивање дугорочних финансијских пласмана

7. Процењивање дугорочних потраживања

8. Процена вредности залиха материјала, резервних делова, недовршене производње и готових производа

9. Вредновање залиха робе

10. Процена сталних средстава намењених продаји

11. Плаћени аванси за робу и услуге

12. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

13. Порез на додату вредност

14. Активна временска разграничења

15. Процењивање позиција капитала

16. Дугорочна резервисања и потенцијалне обавезе

17. Одложена пореска средства и обавезе

18. Обавезе

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

Садржај броја 1 2017

 

Прочитајте садржај издања бр. 1 2017. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун амортизације сталних средстава са становишта рачуноводствених и пореских прописа

1. Увод

2. Обрачун амортизације по рачуноводственим прописима

3. Обрачун амортизације за пореске сврхе

4. Обавеза обелодањивања података о амортизацији

 

Обрачун производње и књижење промене вредности залиха у финансијском књиговодству

1. Увод

2. Законски прописи и друга регулатива

3. Процењивање залиха недовршене производње и готових производа

4. Књиговодствено обухватање залиха материјала и готових производа у финансијском књиговодству и погонском обрачуну

5. Обавезна обелодањивања

6. Обрачун и књижење

 

Нови прописи

1. Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

2. Закон о ПДВ

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:

Шаљем поруку...

Дошло је до грешке!

Порука примљена.

Copyright  ©  2018  www.racunovodstveni.rs  -  сва права задржана