АРХИВА ПРЕДХОДНИХ ИЗДАЊА

АРХИВА ПРЕДХОДНИХ ИЗДАЊА

    Преглед садржаја издања из 2016. године, часописа ”Рачуноводство у пракси”


У наставку можете прегледати садржај свих 12 издања часописа ”Рачуноводство у пракси” која су објављена током 2016. године. Пронађите садржај који Вас занима, и већ данас се претплатите на наша издања по погодним условима.


    Садржај броја 12 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 12 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Редован годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2016. године

1. Припреме за вршење пописа

2. Неуплаћени уписани капитал и нематеријална имовина

3. Попис некретнина постројења и опреме

4. Биолошка средства

5. Попис залиха материјала, робе, готових призвода, недовршене производње и резервних делова

6. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

7. Попис готовине и готовинских еквивалената

8. Усвајање извештаја о попису

9. Порески третман утврђених мањкова

10. Књижење резултата пописа

 

Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза правних лица и предузетника

1. Увод

2. Обвезници обавезног усаглашавања

3. Облик усаглашавања

4.Застарелост потраживања и обавеза

 

Порески третман исплата поводом Нове 2017. године

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

    Садржај броја 10-11 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 10-11 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Друга примања запослених која немају карактер зараде

1. Увод

2. Отпремнине

3. Новчана накнада незапосленим лицима

4. Накнада трошкова погребних услуга

5. Накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

6. Поклони деци запослених поводом новогодишњих и божићних празника

7. Исплата јубиларних награда запосленима

8. Солидарна помоћ

9. Исплата стипендија и кредита ученицима и студентима

10. Колективно осигурање запослених

11. Уплата премије и доприноса по основу добровољног пензијског осигурања и добровољног здравственог осигурања

 

Накнада зараде за време привремене спречености за рад (боловање)

1. Увод

2. Обрачун накнаде боловања на терет послодавца

3. Обрачун накнаде боловања на терет Фонда

4. Боловање по основу одржавања трудноће

 

Право на породиљско одстуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета

1. Законска регулатива

2. Утврђивање права на породиљско одсуство и одсуство ради неге детета

3. Одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе

4. Утврђивање права на накнаду зараде и висине накнаде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

    Садржај броја 9 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 9 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун зарада запослених, оснивача друштва и предузетника

1. Заснивање радног односа

2. Појам и елементи зараде

3. Порези и социјални доприноси

4. Радни однос прензионера

5. Оснивач у радном односу

6. Предузетник који се определио за личну зараду

7. Олакшице приликом запошљавања нових радника у 2016. години

8. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начин доказивања извршења те обавезе

 

Накнаде зарада на терет послодавца

1. Утврђивање основице за обрачун накнаде

2. Облици накнада

 

Објављен је нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

    Садржај броја 7-8 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 7-8 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Књижење и евиденција робе

1. Увод

2. Процена вредности залиха робе

3. Рачуни на којима се прате кретања залиха робе

4. Евиденција робе

5. Повраћај робе који врши купац

 

Подношење пореске пријаве за измену месечних аконтација пореза на добит у току године

1. Увод

2. Садржај и попуњавање пореске пријаве електронским путем

3. Утврђивање опорезиве добити и састављање Обрасца ПБ-1

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

    Садржај броја 6 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 6 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Накнада трошкова запосленима и другим лицима

1. Увод

2. Накнада трошкова запосленима за долазак и одлазак са посла

3. Накнада трошкова за службени пут у земљи

4. Накнада трошкова за службени пут у иностранство

5. Отпремнине

 

Обавезност ревизије и обавеза закључивања уговора о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину

1. Средња и велика правна лица

2. Привредна друштва основана у 2016. години

3. Јавна друштва као обвезници ревизије

4. Правна лица, односно предузетници чији пословни приход у 2015. години прелази 4.400.000 ЕУР као обвезници ревизије

5. Ревизија конослидованих извештаја

6. Друштва за ревизију

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

    Садржај броја 5 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 5 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Расподела добити и покриће губитка правних лица за 2015. годину

1. Увод

2. Расподела добити и покриће губитка

3. Порески аспект расподеле добити

4. Примери одлука о расподели добити и покићу губитка

5. Примери за књижење

 

Консолидовани финансијски извештаји за 2015. годину

1. Увод

2. Критеријуми консолидовања из МСФИ 10

3. Пример

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

    Садржај броја 4 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 4 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун пореза на добит правних лица за 2015. годину

1. Увод

2. Садржај и попуњавање пореске пријаве електронским путем

3. Помоћни обрасци (прилог за ПДП)

4. Утврђивање опорезиве добити и састављање Обрасца ПБ-1

5. Капитални добици и губици

6. Добит остварена у иностранству

 

Облици радног ангажовања чланова привредног друштва и подношења електронских пореских пријава

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

    Садржај броја 2-3 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 2-3 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Састављање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја за 2015. годину

1. Увод

2. Рокови достављања финансијских извештаја

3. Начин предаје финансијских извештаја

4. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва задруге и предузетнике

 

Процењивање позиција финансијских извештаја за 2015. годину

1. Увод

2. Процењивање позиција неуплаћеног капитала, нематеријалне имовине и биолошких средстава

3. Некретнине, постројења и опрема

4. Процењивање дугорочних финансијских пласмана

5. Процењивање дугорочних потраживања

6. Процена вредности залиха материјала, резервних делова, недовршене производње и готових производа

7. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

8. Краткорочни финансијски пласмани

9. Вредновање готовине и готовинских еквивалената

10. Порез на додату вредност

11. Активна временска разграничења

12. Процењивање позиција капитала

13. Дугорочна резервисања

14. Обавезе

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

     Садржај броја 1 2016

 

Прочитајте садржај издања бр. 1 2016. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун производње и књижење промене вредности залиха у финансијском књиговодству

1. Увод

2. Законски прописи и друга регулатива

3. Процењивање залиха

4. Књиговодствено обухватање залиха у финансијском књиговодству и погонском обрачуну

5. Обавезна обелодањивања

6. Обрачун и књижење

 

Обрачун амортизације и ревалоризације сталних средстава за 2015. годину

1. Увод

2. Обрачун амортизације по рачуноводственим прописима

3. Обрачун амортизације за пореске сврхе

 

Нови прописи

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

 

Статистички подаци

 

 

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:

Шаљем поруку...

Дошло је до грешке!

Порука примљена.

Copyright  ©  2018  www.racunovodstveni.rs  -  сва права задржана