АРХИВА ПРЕДХОДНИХ ИЗДАЊА

АРХИВА ПРЕДХОДНИХ ИЗДАЊА

 

Преглед садржаја свих издања часописа ”Рачуноводство у пракси”

 

Како бисте могли да сазнате које смо важне теме обрадили, и то прецизно у ком издању часописа ”Рачуноводство у пракси”, за Вас смо припремили садржај свих издања према месецима и годинама издавања. Прегледајте садржај и пронађите тему, област или недоумицу коју сте имали о рачуноводству и претплатите се већ данас. Као посебно корисну информацију, истичемо и чињеницу да претплатом на годишње издање часописа у било ком тренутку године, остварујете претплату на сва издања која излазе у датом периоду. У сваком тренутку нас можете контактирати и проверити додатне информације о нашим издањима.

 

Садржај броја 10 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 10 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун зарада запослених, оснивача друштава и предузетника 

1. Заснивање радног односа

2. Појам и елементи зараде

3. Порези и социјални доприноси

4. Радни однос пензионера

5. Оснивач у радном односу

6. Предузетник који се определио за личну зараду

7. Олакшице приликом запошљавања нових радника, оснивача и предузетника 

8. Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом и начин доказивања извршења те обавезе

 

Накнаде зарада на терет послодавца 

1. Утврђивање основице за обрачун накнаде

2. Облици накнада

 

Донет је Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ

1. Вредносни ваучери

2. Прецизније се уређује појам пореског дужника и могућност исправљања погрешно обрачунатог ПДВ у већем износу

3. Прецизира се обавеза евидентирања у систем ПДВ страних лица која у РС врше промет добара и услуга

4.  Уређује се место добара и услуга конзумације јела и пића на бродовима, летилицама и возовима као место првог укрцавања путника

5. Прецизирање одређивања места промета услуга пружених физичким лицима која нису порески обвезници на основу места њиховог пребивалишта или боравишта

6. Прецизира се место промета за промет услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем.

7. Измене начина утврђивања датума настанка пореске обавезе 

8. Нов начин утврђивања процента сразмерног пореског одбитка

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду 

 

 

Садржај броја 9 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 9 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Нови прописи из области трговине 

1. Нови Закон о трговини 

2. Измене и допуне Закона о електронској трговини

3. Нови Закон о берзама

 

Књижење и евиденција робе 

1. Законски и подзаконски прописи 

2. Процена вредности залиха робе

3. Рачуноводствено обухватање кретања и залиха робе

4. Евиденција робе

5. Повраћај робе коју врши купац

6. Мишљење Министарства финансија о обавези вођења робног књиговодства у малопродаји 

 

Приказ Предлога закона о рачуноводству 

1. Новине које Предлог закона доноси 

2. Основне одредбе и организација рачуноводства

3. Пословне књиге и вођење пословних књига

4. Попис имовине и обавеза

5. Правила вредновања

6. Затварање пословних књига и чување рачуноводствених исправа

7. Финансијски извештаји и годишњи извештај о пословању, нефинансијско извештавање и извештаји о плаћањима ауторитетима власти

8. Регистар финансијских извештаја и надзор 

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

 

 

 

 

 

Садржај броја 7-8 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 7-8 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Почетак пуне примене Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

1. Увод

2. Опште смернице у вези са исказивањем података у Обрасцу ПОПДВ

3. Облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ и састављање Обрасца ПОПДВ

4. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза (Део 1. Обрасца ПОПДВ)

5. Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза (Део 2. Обрасца ПОПДВ)

6. Опорезиви промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ (Део 3. Обрасца ПОПДВ)

7. Обрачунати ПДВ за промет другог лица (Део 3а. Обрасца ПОПДВ)

8. Посебни поступци опорезивања (Део 4. Обрасца ПОПДВ)

9. Укупан промет добара и услуга и укупно обрачунати ПДВ (Део 5. Обрасца ПОПДВ)

10. Увоз добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима (Део 6. Обрасца ПОПДВ)

11. Набавка добара и услуга од пољопривредника (Део 7. Обрасца ПОПДВ)

12. Набавка добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника (Део 8. Обрасца ПОПДВ)

13. Укупна вредност набављених добара и услуга, укључујући и увоз добара стављених у слободан промет (Део 9. Обрасца ПОПДВ)

14. Пореска обавеза (Део 10. Обрасца ПОПДВ)

15. Промет добара и услуга извршен ван Републике и други промет који не подлеже ПДВ (Део 11. Обрасца ПОПДВ)

16. Веза између обрасца ПОПДВ и пореске пријаве (Образац ПППДВ)

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

 

 

   

Садржај броја 6 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 6 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Расподела добити и покриће губитка правних лица у 2019. години

1. Законски основ расподеле добити

2. Расподела добити и покриће губитка

3. Порески аспект расподеле добити

4. Примери одлука о расподели добити и покрићу губитка

5. Примери за књижење

 

Обавеза ревизије и закључивања уговора о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину

1. Обвезници ревизије

2. Рок за закључење уговора о ревизији и обавезни елементи уговора

3. Обавезе обвезника ревизије

4. Обавезе ревизора

5. Специфичности које се јављају код ревизије јавног друштва

6. Списак друштава за ревизију

 

Подношење пореске пријаве за измену месечних аконтација пореза на добит у току године

1. Законски основ за измену аконтације

2. Измене Закона које се примењују на обрачун пореске обавезе почев од 2019. године

3. Утврђивање опорезиве добити и састављање Обрасца ПБ-1

4. Садржај и попуњавање пореске пријаве електронским путем

 

Ангажовање лица ван радног односа

1. Привремени и повремени послови

2. Уговор о делу

3. Закључивање уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

4. Допунски рад

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

 

  

 

Садржај броја 5 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 5 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Ликвидација привредног друштва -правни, рачуноводствени и порески аспект

1. Покретање поступка ликвидације

2. Покретање и спровођење поступка принудне ликвидације

3. Почетни, годишњи и завршни ликвидациони биланс

4. Обустављање поступка ликвидације

5. Ванредни финансијски извештај

6. Састављање и подношење пореске пријаве ПДП и пореског биланса ПБ-1 код обвезника у поступку ликивдације

7. Опорезивање ликвидационог остатка

8. Окончање ликвидације и брисање друштва из регистра

 

Консолидовани порески биланс

1. Право на пореско консолидовање

2. Састављање пореске пријаве ПДП

3. Састављање консолидованог пореског биланса

4. Пример попуњавања Обрасца КПБ

 

Консолидовани финансијски извештаји за 2018. годину

1. Законски основ и процедуре предаје АПР

2. Критеријуми консолидовања из МСФИ 10

3. Циљеви и стварање предуслова за израду консoлидованих финансијских извештаја

4. Процедуре консолидовања

5. Пример

 

Нови прописи

1. Донет је нови Закон о здравственом осигурању

2. Осврт на мишљење Министарства финансија о обавези вођења робног књиговодства у малопродаји

3. Измене Закона о поступку регистрације у АПР и Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

 

  

 

Садржај броја 4 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 4 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун пореза на добит правних лица за 2018. годину

1. Измене Закона о порезу на добит и њихов утицај на утврђивање пореза на доби за 2018. годину

2. Утврђивање коначне пореске обавезе за 2018. годину

3. Садржај и попуњавање пореске пријаве ПДП

4. Помоћни обрасци (Прилог за ПДП)

5. Утврђивање опорезиве добити и састављање Обрасца ПБ-1

6. Капитални добици и губици

7. Опорезивање добити остварене преко сталне пословне јединице у иностранству

8. Пример попуњавања Обрасца ПБ-1

 

Порез на добит других правних лица (недобитне организације)

1. Уводне напомене

2. Утврђивање прихода који су предмет опорезивања

3. Састављање Обрасца ПДП

4. Састављање пореског биланса -Образац ПБН 1

5. Пореско ослобођење

 

Састављање пореске пријаве годишњег пореза на доходак грађана за 2018. годину

1. Достављање пореске пријаве ППДГ 2Р

2. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана

3. Приходи који улазе у доходак за опорезивање

4. Пореска основица

5. Пореске стопе

6. Пример

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

 

  

 

Садржај броја 3 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 3 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Утврђивање пореза на имовину и састављање пореских пријава за 2019. годину

1. Законски оквир за утврђивање пореза на имовину

2. Предмет опорезивања

3. Порески обвезник

4. Пореска основица

5. Настанак пореске обавезе

6. Пореске стопе

7. Пореска ослобођења

8. Утврђивање и наплата пореза на имовину

9. Подношење пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину

 

Накнада трошкова запосленим и другим лицима

1. Законски прописи

2. Накнада трошкова запосленима за долазак и одлазак са посла

3. Накнада трошкова за службени пут у земљи

4. Накнада трошкова за службени пут у иностранству

 

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

1. Порез на додату вредност

2. Порез на добит

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

2. Зараде у Републици Србији од 2012. до 2018. године

 

  

 

Садржај броја 2 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 2 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Процењивање билансних позиција

1. Законска основа за процену билансних позиција

2. Неуплаћени уписани капитал

3. Нематеријална имовина

4. Некретнине постројења и опрема

5. Биолошка средства

6. Процењивање дугорочних финансијских пласмана

7. Процењивање дугорочних потраживања

8. Процена вредности залиха материјала, резервних делова недовршене производњ, готових производа и робе

9. Процена сталних средстава намењених продаји

10. Плаћени аванси за робу и услуге

11. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

12. Порез на додату вредност

13. Активна временска разграничења

14. Процењивање позиција капитала

15. Дугорочна резервисања и потенцијалне обавезе

16. Одложена пореска средства и обавезе

17. Обавезе

 

Утврђивање резултата пословања и закључак пословних књига за 2018. годину

1. Затварање рачуна прихода и расхода и утврђивање резултата пословања

2. Утврђивање пореских расхода периода

3. Утврђивање одложених пореских средстава и обавеза

4. Исплата међудивиденде

5. Утврђивање расподељиве добити текућег периода

6. Закључак рачуна биланса стања и отварање пословних књига у наредној години

7. Пример закључка рачуна текуће године и пренос у наредну годину

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

2. Зараде у Републици Србији од 2012. до 2018. године

 

  

 

Садржај броја 1 2019

 

 

Прочитајте садржај издања бр. 1 2019. часописа ”Рачуноводство у пракси”:

Обрачун амортизације сталних средстава са становишта рачуноводствених и пореских прописа

1. Различити законски оквири

2. Обрачун амортизације по рачуноводственим прописима

3. Обрачун амортизације за пореске сврхе

4. Обавеза обелодањивања података о амортизацији

 

Обрачун производње и књижење промене вредности залиха у финансијском књиговодству

1. Основне карактеристике обрачуна производње

2. Законски прописи и друга регулатива

3. Процењивање залиха недовршене производње и готових производа

4. Књиговодствено обухватање залиха материјала, недовршене производње и готових производа у финансијском књиговодству и погонском обрачуну

5. Обавезна обелодањивања

6. Обрачун и књижење

 

Састављање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја за 2018. годину

1. Законски и други прописи

2. Обрасци финансијских извештаја за 2018. годину

3. Врсте финансијских извештаја и рокови достављања

4. Обвезници и евиденција обвезника

5. Начин предаје финансијских извештаја

 

Статистички подаци

1. Исплата додатака, накнада трошкова и осталих личних примања према Закону о раду

2. Зараде у Републици Србији од 2012. до 2018. године

 

  

 

 

 

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:

Шаљем поруку...

Дошло је до грешке!

a

Порука примљена.

Copyright  ©  2018  www.racunovodstveni.rs  -  сва права задржана