О нама - Информације о часопису и услугама

Вишедеценијско искуство и знања из области рачуноводства и законске регулативе која прожима рачуноводствене задатке, са задовољством преносимо у листове часописа ”Рачуноводство у пракси”. Ово је прича о нама и жељи да пружимо најрелевантније информације и корисне савете о рачуноводству за наше претплатнике, из издања у издање.

Рачуноводствени информатор доо је основан 1994. године. Основне делатности предузећа су:

            • Издаваштво;

            • Пословне и рачуноводствене услуге.

Рачуноводствени информатор доо обавља обрачун личних примања и то:

 

       1. Редовна примања из радног односа

           • обрачун зарада

           • обрачун накнаде трошкова запосленима (превоз, службени пут…)

           • обрачун накнада које се рефундирају од државе (боловање на терет фонда, породиљско одсуство)

           • исплата инвалидима ИИ или ИИИ категорије.

           • исплате свих програма Националне службе за запошљавање

           • израда платних листа и потврда

           • израда свихи законом прописаних образца који се везују за исплате зарада

           • овера здравствених књижица

           • усклађивање аналитичке евиденције пореза и доприноса из зараде и према заради са пореском управом

           • припрема анализе трошкова запослених

           • спровођење административних забрана и других обустава

           • матична евиденција у склладу са законом о пензијско инвалидском осигуранају

           • израду свих извештаја за потребе статистике

 

       2. Обрачун осталих личних примања

           • ауторски уговор,

           • уговор о делу,

           • допунски рад,

           • накнаде члановима управног и надзорног одбора,

           • приходе од нерегистроване делатност,

           • прихода од капитала,

           • закупа покретних или непокретних добара,

           • прихода од камата

           • стипендија, студентских кредита, хранарина,

           • отпремнина

           • исплата лицима која нису запослена код исплатиоца.

Стручни часопис ”Рачуноводство у пракси” је Ваш поуздан партнер и сарадник.

 

 Пружиће Вам подршку у тумачењу и примени законских прописа из области рачуноводства и специфичних подухвата као што су састављање биланса, финансијско извештавање, обрачун зарада и других примања, обрачун пореза и доприноса, подношење пријава, са акцентом на практичну примену пореске и рачуноводствене регулативе.

 

 Часопис садржи  тумачења проблематичних ситуација које закон није јасно регулисао, а ми се трудимо да их једноставно, јасно и концизно обрадимо. Концепција објављених чланака базира се на праћењу промена законских прописа али увек са становишта практичне примене.

 

 Наши аутори имају вишедеценијско искуство, тако да излагање увек има за циљ да опише што већи број ситуација које се појављују у свакодневном раду. Основни критеријум за одабир тема су њихова актуелност и потребе наших претплатника. У раду се ослањамо на знање експерата из области практичног и теоријског рачуноводства, који у сваком тренутку могу решити рачуноводствене и пореске захтеве и проблеме наших корисника.

 

 Часопис је намењен директорима, руководиоцима рачуноводства, као и онима који прате прописе и брину о њиховој практичној примени.

 

 Часопис излази једном месечно.

 

 

 

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:

Шаљем поруку...

Дошло је до грешке!

Порука примљена.

Copyright  ©  2018  www.racunovodstveni.rs  -  сва права задржана