april 2010

1.Zakonska i upravljačka forma i sadržina odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka u privrednom društvu, zadruzi i drugom pravnom licu iz 2009. u 2010. godini.

2.Izmene i dopune zakona o porezu na dobit preduzeća.

3.Mišljenja nadležnih organa u vezi sa primenom zakonskih propisa

4.Statistički podaci 

mart 2010

1.Sastavljanje poreskog bilansa kod preduzetnika za 2009. godinu

2.Izveštaj o radu i poslovanju po godišnjim računovodstveno-finansijskim bilansima

3.Zaključivanje i otvaranje poslovnih knjiga po godišnjem računu za 2009. godinu

4.Analitičke procedure u postupku ravizije

5.Mišljenje nadležnih organa u vezi sa primenom propisa

6.Statistički podaci

februar 2010

1.Sastavljanje,dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja za 2009. godinu

2.Obračun i plaćanje poreza na dobit preduzeća u 2009. godini

3.Obrčun poreza na dobit kod nedobitnih organizacija u 2009. godini

4.Statistički podaci

januar 2010

1.Računovodstveni tretman ukupnih troškova pozajmljivanja kod sastavljanja                                        godišnjeg obračuna za 2009. godinu 

2.Računovodstvena politika u obračunu amortizacije i revalorizacije u funkciji MRS 16- Nekretnine postrojenja i oprema i MSFRI - 1 po godišnjem računu za 2009. godinu

3. Propisivanje razvrstavanja stalnih sredstava i uređivanje amortizacije za poreski bilans i internu ekonomiju

decembar 2009

1.Obračun proizvodnje i knjiženje promene vrednosti zaliha u finansijskom knjigovodstvu

2.Poreski tretman povodom nove godine 2010.

3.Mišljenje nadležnih organa u vezi sa primenom propisa 

4.Statistički podaci

novembar 2009

1.Upotreba menice u poslovanju

2.Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društva za osiguranje prečišćen tekst

3.Mišljenje nadležnih organa  u vezi sa primenom propisa

4.Statistički podaci 

oktobar 2009

1.Godišnje usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza pravnih lica i preduzetnika pod      31.12.2009.godine

2.Redovan godišni popis  imovine, obaveza i kapitala na dan 31.12.2009. godine uz primenu MRS 2

3.Mišljenja nadležnih organa u vezi sa primenom propisa

4.Statistički podaci

 

septembar 2009

 1.Računovodstveno obuhvatanje tekućeg i odloženog poreza na dobit

2.Zakon o kontroli državne pomoći

3.Mišljenje nadležnih organa u vezi sa primenom propisa

4.Statistički podatci

 

jul-avgust 2009

1.Nova profesionalna i interna regulativa u racunovodstvu i reviziji

2.Analiliza, ocena i stanje obrtne imovine u funkciji poslovnog plana za 2009. godinu

3.Međunarodni dokumentarni inkaso - jedan od najčešćih oblika plaćanja obaveza

4.Eskont hartija od vrednosti u finansijskom poslovanju privrednog subjekta

5.Pravo zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora u dva dela

6.Radni i obračunski položaj zapslenog lica i pravo na odsustvo i naknadu zarade

dobrovoljnim davaocima krvi i tkiva

jun 2009

 1.Nova izmena zakona o porezu na dohodak

2.Izmena zakona o budžetu Republike Srbije

3.Mišljenja nadležnih organa u vezi sa primenom propisa

4.Statistički podaci

 

Syndicate content